График на растворливост

Флуорид F-
Хлорид Cl-
Бромид Br-
Јодид I-
Хлорат ClO3-
Хидроксид OH-
Сулфит SO32-
Сулфат SO42-
Карбонат CO32-
Нитрит NO2-
Нитрат NO3-
Фосфат PO43-
Цијанид CN-
Цијанат OCN-
Тиоцијанат SCN-
Дихромат Cr2O72-
Оксид O2-
Амониум NH4+
РастворливоS
РастворливоS
РастворливоS
РастворливоS
РастворливоS
РастворливоS
РастворливоS
РастворливоS
РастворливоS
РастворливоS
РастворливоS
РастворливоS
РастворливоS
Недостапно-
РастворливоS
РастворливоS
РастворливоS
Литиум Li+
Делумно растворливоSS
РастворливоS
РастворливоS
РастворливоS
РастворливоS
РастворливоS
РастворливоS
РастворливоS
Делумно растворливоSS
РастворливоS
РастворливоS
НерастворливоI
РастворливоS
Недостапно-
РастворливоS
РастворливоS
Реагира со водаR
Натриум Na+
РастворливоS
РастворливоS
РастворливоS
РастворливоS
РастворливоS
РастворливоS
РастворливоS
РастворливоS
РастворливоS
РастворливоS
РастворливоS
РастворливоS
РастворливоS
РастворливоS
РастворливоS
РастворливоS
Реагира со водаR
Калиум K+
РастворливоS
РастворливоS
РастворливоS
РастворливоS
РастворливоS
РастворливоS
РастворливоS
РастворливоS
РастворливоS
РастворливоS
РастворливоS
РастворливоS
РастворливоS
РастворливоS
РастворливоS
РастворливоS
Реагира со водаR
Магнезиум Mg2+
Делумно растворливоSS
РастворливоS
РастворливоS
РастворливоS
РастворливоS
НерастворливоI
РастворливоS
РастворливоS
НерастворливоI
РастворливоS
РастворливоS
НерастворливоI
Недостапно-
Недостапно-
Недостапно-
РастворливоS
НерастворливоI
Калциум Ca2+
НерастворливоI
РастворливоS
РастворливоS
РастворливоS
РастворливоS
Делумно растворливоSS
НерастворливоI
Делумно растворливоSS
НерастворливоI
РастворливоS
РастворливоS
НерастворливоI
РастворливоS
Недостапно-
Недостапно-
РастворливоS
Реагира со водаR
Бариум Ba2+
Делумно растворливоSS
РастворливоS
РастворливоS
РастворливоS
РастворливоS
РастворливоS
НерастворливоI
НерастворливоI
НерастворливоI
РастворливоS
РастворливоS
НерастворливоI
РастворливоS
Недостапно-
Недостапно-
Недостапно-
Реагира со водаR
Железо (II) Fe2+
РастворливоS
РастворливоS
РастворливоS
РастворливоS
РастворливоS
НерастворливоI
Недостапно-
РастворливоS
НерастворливоI
Недостапно-
РастворливоS
НерастворливоI
Недостапно-
Недостапно-
Недостапно-
РастворливоS
НерастворливоI
Железо (III) Fe3+
Делумно растворливоSS
РастворливоS
РастворливоS
Недостапно-
РастворливоS
НерастворливоI
Недостапно-
Делумно растворливоSS
Недостапно-
Недостапно-
РастворливоS
НерастворливоI
Недостапно-
Недостапно-
Недостапно-
РастворливоS
НерастворливоI
Бакар (II) Cu2+
Делумно растворливоSS
РастворливоS
РастворливоS
Недостапно-
РастворливоS
НерастворливоI
Недостапно-
РастворливоS
НерастворливоI
Недостапно-
РастворливоS
НерастворливоI
Недостапно-
Недостапно-
НерастворливоI
РастворливоS
НерастворливоI
Сребро Ag+
РастворливоS
НерастворливоI
НерастворливоI
НерастворливоI
РастворливоS
Делумно растворливоSS
НерастворливоI
Делумно растворливоSS
НерастворливоI
НерастворливоI
РастворливоS
НерастворливоI
НерастворливоI
НерастворливоI
Делумно растворливоSS
РастворливоS
Делумно растворливоSS
Цинк Zn2+
Делумно растворливоSS
РастворливоS
РастворливоS
РастворливоS
РастворливоS
НерастворливоI
НерастворливоI
РастворливоS
НерастворливоI
Недостапно-
РастворливоS
НерастворливоI
НерастворливоI
Недостапно-
Недостапно-
РастворливоS
НерастворливоI
Олово (II) Pb2+
Делумно растворливоSS
Делумно растворливоSS
Делумно растворливоSS
НерастворливоI
РастворливоS
НерастворливоI
НерастворливоI
НерастворливоI
НерастворливоI
РастворливоS
РастворливоS
НерастворливоI
Недостапно-
Недостапно-
Делумно растворливоSS
Недостапно-
НерастворливоI
Алуминиум Al3+
РастворливоS
РастворливоS
РастворливоS
РастворливоS
РастворливоS
НерастворливоI
Недостапно-
РастворливоS
Недостапно-
Недостапно-
РастворливоS
НерастворливоI
Недостапно-
Недостапно-
Недостапно-
РастворливоS
НерастворливоI
S
Растворливо
SS
Делумно растворливо
I
Нерастворливо
-
Недостапно
R
Реагира со вода