Име
Симбол
C
C
Атомски број
6
6
Група
14
14
Периода
2
2
блок
p
p
Обилност во Земјината кора
0,18%
0,18%
Обилност во Универзумот
0,5%
0,5%
Општи Својства
Атомска тежина
12,0107
12,0107
Категорија
Неметали
Неметали
Боја
Црно
Црно
Радиоактивно
Не
Не
Кристална структура
Обично хексагонално
Обично хексагонално
Физички Својства
Густина (g/cm3)
2,267
2,267
Фаза
Цврста состојба
Цврста состојба
Точка на топење
3948,15 K | 3675 °C | 6647 °F
3948,15 K | 3675 °C | 6647 °F
Точка на вриење
4300,15 K | 4027 °C | 7280,6 °F
4300,15 K | 4027 °C | 7280,6 °F
Топлина на топење (kJ/mol)
105
105
Топлина на испарување (kJ/mol)
715
715
Специфичен топлински капацитет (J/g·K)
0,709
0,709
Атомски Својства
Атомски полупречник
67 pm
67 pm
Ковалентен полупречник
77 pm
77 pm
Електронегативност (Полингова скала)
2,55
2,55
Јонизациски потенцијал (eV)
11,2603
11,2603
Атомски волумен (cm3/mol)
5,31
5,31
Топлинска спроводливост (W/cm·K)
1,29
1,29
Оксидациски состојби
-4, -3, -2, -1, 1, 2, 3, 4
-4, -3, -2, -1, 1, 2, 3, 4
Електронска конфигурација
[He] 2s2 2p2
[He] 2s2 2p2
Електрони на орбитала
2, 4
2, 4